Plattdeutsch


NDLA- Norddeutsche Literatur Agentur

Plattdüütsch

Frerk kummt noa Huus

man_kann_d

spannung_up_platt

Wenn een sein Recht nich kricht

De Speegel

De Buurnhoff

Gediegen Ewald Eden Boaben bunt 4
Couroasch De Afteeker De Wettstried
ick hebb mien Kinnertied söcht Verdekkselt nochmoal Freeske Steerns
De Knoopaukschon Freeske Steerns De Schmittfiil